Inte helt:

placera en stege i utkanten av ett jordgubbsland

kravla upp och tänka på hur roligt det skulle vara att bara falla

så folk trodde man var död. hur söt skulle inte mullen vara. inte det!

inte som det vansinne, den strimma av sol, så lätt en katt hittar den sol som finns

små kokosbollar kan vara så små att man blir sinnessjuk

bröstvårtor efter morgonbad

havet sätter in med allt vad det har av viljelöshet

skum! inte det!

så omåttligt

en nopprig jordgubbe. som svalget är mörkt

och havet tar dig om du själv vill, om du går ut på andra sidan om revet

som svalget är mörkt och inte kan bli annat undantaget hos tandläkaren

i tandläkarens ögon

ett annat liv med rosa svalg

inte heller i hans blick

hur precis den än må vara

inte heller i hans blick

inte heller med särade ben hos gynekologen

inte heller i hans blick

om han så senare framträdde i ett program jag såg om pensionärer som flyttar utomlands

inte heller på hans tomt, nu i texas

och havet, om du nu vill ut på andra sidan om revet

och även om jordgubben inte bett dig att begära dess noppriga yta

så inte heller där

med strandrågen mot ryggen

någon säger något, långt borta

husväggen, gul, kroppen värms helt sönder

det är svårt, men inte omöjligt, att gå en promenad vid nordsjön i högklackat

och inte heller där

i marys säng, nära runddelen

så väck, ändå hålla sig på benen, stappla hem längs guldbergsgade hela tiden med risk att falla

och så ändå inte

hur liten den kokosbollen var som expediten räckte fram till mig: om jag ville ha en

så jag fullständigt tappade fattningen

sen på väg hem, och så hade isen på sjöarna lossnat, och när väl det har hänt

när man väl blivit så dum, inte mer blottad än allt annat
FRÅN BOKEN DET ENKLA OCH DET ENSAMMA AV ASTA OLIVA NORDENHOF (MODERNISTA) Översättning: Tom Silkeberg. 


 

ENGLISH TRANSLATION
 not quite: 

stand a ladder at the edge of a strawberry bed 

climb up and think how much fun it would be to let yourself fall 

so people thought you were dead. how sweet the dirt would be. not that! 

not like that insanity, that strip of sun, a cat so easily finds what sun there is 

small creampuffs can be so small you go crazy 

nipples after a morning swim 

the ocean sets in with all its helplessness
 
foam! not that! 

how immense 

a nubbly strawberry. as the swell is dark 
 
and the ocean takes you if you want, if you walk out to the other side of the 
sandbar 

as the swell is dark and cant be anything else except at the dentists 

in the dentists eyes

another life with pink swells 

not in his gaze either 

how precise it must be 

not in his gaze either 

not with legs spread at the ob/gyns either 

not in his gaze either 

even if he shows up later in a program i saw about retirees who move abroad 

not in his backyard either, now in texas 

and the ocean, if you want to walk out to the other side of the sandbar 

and even if the strawberry hasnt asked you to covet its nubbly surface 

then not there either with seagrass against the back 

someone says something, far off 

the wall of the house, yellow, the body is warmed all to pieces 

its hard but not impossible to walk the north sea shore in stiletto heels 

and not there either 

in marys bed, close to the intersection
 
so witless, still staying upright, staggering home along guldberg street in 
constant danger of falling 

and still not  

how small the creampuff that the sales clerk offered me: would i like one 

then i completely lost my wits 

then on the way home, the ice on the lakes had broken up, and as soon as that happens

as soon as youve become so stupid, no more exposed than everything is 
Author: Asta Olivia Nordenhof, Denmark.
Translation: Susanna Nied.
From the book “The easiness and the loneliness” (Open Letter Books, 2018).


 

Köp boken här:

DET ENKLA OCH DET ENSAMMA